لطف کنید این نرم افزار را که بین نرم افزار های طراحی مدل و نرم افزار تحلیلی آباکوس ارتباط برقرار می کند در کنار محصولات خود قرار دهید با تشکر
CAD Associative Interfaces Abaqus Add-ons